Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Sử ký về đạo nghĩa là làm sao? Sử ký về đạo là sách kể ra gốc tích và cội rễ trời đất cùng các loài vật, kể lại lịch sử của dân tộc Israel và việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người chuộc tội thiên hạ. Những tích truyện mà sử ký về đạo chép lại được lấy từ sách Kinh Thánh. Cuốn sách này trình bày những chứng cứ về đạo thánh nhằm giúp người giáo hữu nhận ra Thiên Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, Đấng hết lòng yêu thương và ban ơn cho những kẻ thờ phượng và tuân theo thánh ý của Người. “Sử Ký Tóm Tắt Về Đạo” đưa ra nhiều biến cố như là những gương mẫu về các nhân đức và các việc con người phải làm trong bậc sống của mình để thờ phượng Thiên Chúa cho được hưởng phúc thiên đàng đời đời. Tập sách này trình bày theo các Lectio, mỗi Lectio nêu lên các các câu hỏi và phần giải đáp ngắn gọn dễ hiểu giúp cho mọi người ai nấy đều có thể đọc được.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous