Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Tập sách này được trình bày theo lối thuật truyện. Trong đó tác giả sẽ trình bày về ý hướng và mục đích mà cha thánh Duminhgô (Đa Minh) lập dòng Các Thầy Giảng Nhời Đức Chúa Lời (Anh Em Giảng Thuyết). Trong thời gian cha thánh Đa Minh đi rao giảng Tin Mừng, người có lòng thương yêu người ta biết là dường nào, cho nên người đã dùng ngày giờ cho được chống trả với những phái lạc giáo, cùng giảng dạy cho kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, cứu chữa kẻ khốn khó. Và vì người chỉ một lòng khao khát các linh hồn ăn năn trở lại cùng kính mến Chúa trên hết. Song le số người được ơn ăn năn trở lại nhờ vào công khó của người trong mười lăm năm rao giảng thì Người chưa lấy làm no đủ mà còn ước ao khao khát nhiều linh hồn hơn nữa. Vì vậy, người định lưu truyền việc cứu lấy linh hồn tha nhân cho đến tận thế mà định lập dòng thứ nhất (Dòng Anh Em Giảng Thuyết), cho các thầy giảng đạo ở khắp nơi thiên hạ; dòng thứ hai (Đan viện nữ Đa Minh) cho các chị em mình sống đời tận hiến; sau hết người thành lập dòng thứ ba (Huynh Đoàn Đa Minh) để các người nam nữ giáo dân dâng mình bảo vệ Giáo hội, nhất là trong việc bênh vực các đấng thầy giảng. 

Trong truyện này tác giả sẽ đề cập đến các sự tích về thánh Duminhgô (Đa Minh). Sau nữa là các công nghiệp mà thánh Duminhgô đã làm từng năm, tùy theo từng dip đã xảy ra theo trình tự xuyên suốt từ lúc người sinh ra cho đến khi người qua đời:

§  Đoạn thứ nhất: Về cha mẹ sinh ra ông thánh Dumingô

§  Đoạn thứ hai: Về những sự lạ đã xảy ra trước khi Duminhgô sinh ra ở thế gian, và khi sinh ra vừa đoạn

§  Đoạn thứ ba: Về những sự lạ khác Đức Chúa Lời đã làm cho Duminhgô, và nhân đức giọn lành Người đã được khi còn ít tuổi

§  Đoạn thứ bốn: Duminhgô giã nhà quê mà đi học tràng chung nhà nước

§  Đoạn thứ năm: Duminhgô làm thầy Canonico nhà thờ thành Osma

§  Đoạn thứ sáu: Về cách Đức Chúa Lời đã dùng mà làm cho Duminhgô bỏ quê hương bản quán mà sai đi giảng gạo, cùng về bè rồi Albigense là thể nào

§  Đoạn thứ bảy: Kể những dấu lạ làm chứng tỏ Duminhgô đã dạy dỗ sự thật là thể nào

§  Đoạn thứ tám: Duminhgô lập nền dòng các thầy giảng nhời Đức Chúa Lời

§  Đoạn thứ chín: Đức Bà hiện đến cùng Duminhgô mà truyền phép kinh lần hạt Rôsariô

§  Đoạn thứ mười: Kể sự Duminhgô làm đầu các thầy giảng trong địa phận Langueđốc

§  Đoạn thứ mười một: Về những cách nhân từ Duminhgô đã quen cư xử vuối các quân rối đạo là thể nào

§  Đoạn thứ mười hai: Nói về sự đạo binh Câu rút đã thắng trận quân rối Albigense, mà Duminhgô đã giúp trong việc ấy là thể nào

§  Đoạn thứ mười ba: Duminhgô lập dòng binh lính Đức Chúa Jêsu gọi là dòng thứ ba hãm mình

§  Đoạn thứ mười bốn: Duminhgô sửa lại các việc thờ phượng những quân rối Albigense đã phá

§  Đoạn thứ mười lăm: Duminhgô lập dòng các thầy giảng nhời Đức Chúa Lời

§  Đoạn thứ mười sáu: Về sự Đức Bà đã cầu xin cùng Đức Chúa Jêsu ban cho thánh Yghêrixa dòng các thầy giảng nhời Đức Chúa Lời thể nào, cùng ít nhiều nhời tiên tri các dấng thánh đã chỉ về dòng này

§  Đoạn thứ mười bảy: Đức thánh Phapha ban sắc nhận dòng các thầy giảng nhời Đức Chúa Lời

§  Đoạn thứ mười tám: Duminhgô sai mười sáu thầy đi mở dòng, và đạo thánh Đức Chúa Lời

§  Đoạn thứ mười chín: Duminhgô lập dòng trong thành Rôma

§  Đoạn thứ hai mươi: Duminhgô làm ít nhiều phép lạ giục lòng anh em trông cậy Đức Chúa Lời

§  Đoạn thứ hai mươi mốt: Kể sự Duminhgô sửa lại guôn phép các nhà mụ thành Rôma

§  Đoạn thứ hai mươi hai: Kể những ơn lành khác Đức Chúa Lời ban cho Duminhgô

§  Đoạn thứ hai mươi ba: Về sự Duminhgô giở về thăm đất nước nhà quê mình cùng về những việc Người đã làm trong kỳ ấy là thể nào

§  Đoạn thứ hai mươi bốn: Duminhgô lại giở về qua nước Phú-lãng

§  Đoạn thứ hai mươi nhăm: Về sự Duminhgô về thành Bolonia, và sự Người toan ttừ quyền bề trên cả trong dòng

§  Đoạn thứ hai mươi sáu: Duminhgô thăm địa phận Lombadia, rồi Người lại giở về thành Bolonia

§  Đoạn thứ hai mươi bảy: Duminhgô lại giở về địa phận Lambardia mà sang Tòa thánh lần sau hết: Người mở công đồng chung cả dòng lần thứ hai

§  Đoạn thứ hai mươi tám: Duminhgô phải bệnh nặng, Người sinh thì cách êm ái dịu dàng

§  Đoạn thứ hai mươi chín: Đức thánh Phapha Gregoriô thứ chín ban phép cải hài cốt Duminhgô, cùng phong chức thánh cho người

§  Đoạn thứ ba mươi: Hình dong phần hồn phần xác ông thánh Duminhgô

§  Đoạn thứ ba mươi mốt: Về ít nhiều phép lạ ông thánh duminhgô đã làm khi Người qua đời đoạn

§  Đoạn thứ ba mươi hai: Về sự rất thánh Đức Bà làm quan thầy bản mạnh dòng ông thánh Duminhgô là thể nào

§  Đoạn thứ ba mươi ba: Về sự Đức Chúa Lời đã cho dòng ông thánh Duminhgô chóng lán ra trong cả thế gian, cùng về những ơn ích dòng Người đã làm cho thánh Yghêrixa là thể nào

 «
Next
»
Previous