Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

  
Huynh đoàn giáo dân Đa Minh sống tinh thần của thánh tổ phụ hiện nay có bốn bản luật chính thức. Bản luật đầu tiên do Bề trên Tổng quyền Munio de Zamora ban hành vào năm 1285, mang tên Quy luật Anh Chị Em Dòng Hãm mình theo Tinh thần thánh Đa Minh, Tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết”. Bản luật thứ hai do Bề trên Tổng quyền Louis Theissling ban hành năm 1923, với tựa đề Quy luật Dòng Ba Đa Minh Phần đời”nhằm thích ứng với những thay đổi của Bộ Giáo luật 1917. Cuốn sách BẢN KỶ LUẬT DÒNG THỨ BA ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ được cha chính Trinh biên dịch theo bản mẫu tiếng Latin của cha Tổng quyên Louis Theissling, trừ lịch dòng và những điều giải nghĩa trong phần thứ hai cùng phần thứ năm dịch từ các sách khác.

Bố cục của cuốn sách gồm có 6 phần:

o   Phần thứ nhất: Lề luật Dòng và thư Bề trên cả gửi cho anh chị em dường như tựa lề luật.

o   Phần thứ hai: Giải nghĩa mấy điều về lề luật dòng Ba cho rộng ý và dễ hiểu hơn.

o   Phần thứ ba: Sổ các ân xá, các ơn và cá phép Tòa thánh đã ban cho dòng Ba.

o   Phần thứ tư: Tóm lại các kiểu mẫu cho mặc áo, khấn, cách tha thứ chung và làm việc hội tháng về Dòng.

o   Phần thứ năm: Dậy cách nguyện giờ dòng Ba.

o   Phần thứ sáu: Lịch các ngày kính thánh dòng ông thánh Đôminicô.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous