Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 Sách này thuộc thể loại suy niệm, dùng cách riêng cho những ai dấn thân sống trong bậc sống tu trì thánh hiến. Đại ý sách này là gẫm cho biết thánh ý Chúa muốn cho mọi người nên thánh và cho người ta dễ nên thánh thì Chúa đã lập nên bậc tu trì, ấy là bậc nhà dòng nhà phước. Kẻ nào vào bậc ấy thì lo phước lộc là dường nào: Phước phần hồn phước phần xác, phước đời này và đời sau vô cùng. Song cho đặng phước ấy thì phải giữ trách nhiệm mình và phải ăn ở làm sao hầu theo chơn Đ.C.G. cho trọn.

 

Sách bao gồm 31 bài suy gẫm

(1) Thánh ý ĐCT muốn ta nên thánh

(2) Vào dòng để nên thánh

(3) Chúa gọi người ta vào dòng là thể nào

(4) Ơn kêu gọi vào dòng là ơn riêng Chúa ban

(5) Vào dòng phải có ý ngay lành

(6) Gẫm về bậc kẻ ở nhà dòng

(7) Vì ý nào ĐCT lập nên bậc nhà dòng

(8) Về bậc tu hành là bậc trọng thể nào

(9) Về phước lộc kẻ nhà dòng

(10) Về chín phước kẻ ở nhà dòng

(11) Còn gẫm về chín phước kẻ ở nhà dòng

(12) Còn gẫm về chín phước kẻ ở nhà dòng

(13) Còn gẫm về chín phước kẻ ở nhà dòng

(14) Gẫm về chín phước kẻ ở nhà dòng

….

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous