Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


“Sách Về Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo” của Cố Chính Linh là một công trình đồ sộ trình bày về gốc tích sự Đạo cùng về nghĩa lý các điều phải tin trong Đạo.

Bộ sách này là phần đầu trong một công trình biên soạn lớn của Cố Chính Linh về “thần học” (theologia). Phần còn lại được gọi là Theologia moralis, là phần giải nghĩa các điều trong Đạo phải giữ cho được làm tôi Đức Chúa Lời và được rỗi linh hồn.

Một cách tổng quát, bộ sách gồm chín quyển và được phân chia thành hai phần chính:

(1) Phần thứ nhất là Theologia dogmatica generalis hay fundamentalis, dạy về gốc tích, cội rễ, căn nguyên và nền sự Đạo là làm sao, nghĩa là xét Đức Chúa Lời đã phán truyền sự Đạo cùng gìn giữ sự Đạo là thế nào. Phần này gồm các quyển:

Quyển I: Về Đạo thật

Quyển II: Về Yghêrêgia (Giáo Hội)

Quyển III: Về Kinh Thánh và lời truyền khẩu

Quyển IV: Về các mẹo mực dẫn đàng cho được tin Đạo nên

(2) Phần thứ hai là Theologia dogmatica specialis, dạy riêng về nghĩa lý các điều Đạo thánh Đức Chúa Lời truyền dạy, từng điều một. Phần này gồm các quyển:

Quyển V: Về một Đức Chúa Lời ba Ngôi

Quyển VI: Về sự Đức Chúa Lời dựng nên lời đất

Quyển VII: Về Ngôi Hai ra đời mà chuộc tội cho thiên hạ

Quyển VIII: Về Ơn Đấng Kirixitô

Quyển IX: Về bảy phép Sacramentô

 

Hiện tại, Thư viện TTHVĐM đang lưu giữ các Quyển I, III, V, VI, VII, VIII.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous