Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Quyển sách này quả là món quà tinh thần vô cùng quý giá cho cuộc đời Linh mục. Vì nó như Chỉ Nam giúp Linh mục gìn giữ bậc sống chuẩn mực, đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân.

Tác phẩm này thuộc thể loại giáo huấn các đấng bậc Thầy Cả - Linh mục (có thể gọi là tài liệu giúp thường huấn Linh mục). Qua đó nội dung sẽ trình bày về ơn gọi làm Linh mục, cùng những hệ lụy gắn liền với những gì các ngài đang và sẽ sống cho mình và tha nhân ngang qua thiên chức Linh mục được Chúa ban tặng.

Đọc các huấn từ trong sách, độc giả sẽ có cảm nghiệm như Chúa đang nói chuyện với những ai sống ơn gọi Linh mục cũng như với chính mình vậy. Rất thân thương và thật gần gũi.

Vì thế, các giáo huấn trong sách này kêu gọi các đấng bậc Linh mục vì giữ trách nhiệm coi sóc linh hồn người ta, nên phải lo lắng ra sức học hành nên người khôn ngoan nhân đức, ăn ở công bình chính trực, và làm mọi việc với quyền chức sao cho xứng đáng hợp lẽ. 

Đồng thời đấng làm thầy cả phải lo mà tìm kiếm cách thức khôn khéo, cùng dùng thế mà an ủi kẻ có tội, cho được lòng thống hối ăn năn trở lại cùng Chúa, và làm cho kẻ lành càng ngày càng tấn tới trong đàng nhân đức, và bền đỗ đến cùng.


Mục lục trình bày:

1. Dạy về sự Đ.C.T gọi cho đặng lên chức làm thầy tế lễ rất cần kíp là thể nào.

2. Dạy về đấng làm thầy có quyền tế lễ trọng vọng là thể nào

3. Dạy sự trọn lành thuộc về đấng làm thầy cần kíp là thể nào

4. Dạy đấng làm thầy dầu mà ở giữa thế gian, thì cũng nên trọn lành đặng

5. Dạy về những lẽ đấng làm thầy phải dùng cho đặng nên trọn lành

6. Nói về số những đấng làm thầy, Đ.C.T đã chọn lên thiên đàng ít là thể nào

7. Nói về những tội lỗi các thầy phạm nặng nề là dường nào

8. Nói về những sự dữ bởi các thầy ăn ở trái lẽ mà ra

9. Nói về những sự lành bởi cách ăn ở nhân đức các thầy mà ra

10. Dạy về đấng làm thầy phải xét cho biết thầy bởi Đ.T.C và thầy bởi thế gian, khác xa nhau là thể nào

11. Nói về sự chết đấng làm thầy

12. Nói về sự phán xét chung đấng làm thầy

13. Nói về địa ngục đấng làm thầy

14. Nói về đấng làm thầy kêu van trong địa ngục là thể nào

15. Nói về sự sang trọng vinh hiển đấng làm thầy ở trên nước thiên đàng

16. Dạy đấng làm thầy phải lấy lòng sốt sắng ân cần mà thờ phượng kính mến Đức Chúa Giêsu Kitô là thể nào

17. Dạy về đấng làm thầy hằng phải nhớ liên những sự thương khó ĐCGS đã chịu nạn thể nào

18. Dạy về đấng làm thầy phải lấy lòng chân chính mà kính mến rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh là thể nào

19. Dạy về đấng làm thầy phải sốt sắng nong nả những sự thuộc về Đức Chúa Trời là thể nào

20. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng ra sức mà xa lánh cho khỏi sự nguội lạnh là thể nào

21. Dạy về đấng làm thầy phải sửa ý mình trong mọi việc làm cho thanh sạch là thể nào

22. Dạy về đấng làm thầy chớ khá lấy hình dạng nhân đức bề ngoài làm trọng làm chi, nhất là phải lo lắng luyện tập cho được các nhân đức thật là thể nào

23. Dạy về đấng làm thầy phải ở khiêm nhường thật là thể nào

24. Dạy về đấng làm thầy hằng phải hạ mình xuống cho được nên khiêm nhượng là thể nào

25. Dạy về đấng làm thầy hằng phải chê ghét mình là thể nào

26. Dạy về đấng làm thầy hằng phải có lòng trông cậy Đ.C.T là thể nào

27. Dạy về đấng làm thầy hằng phải lo lắng gìn giữ lương tâm cho vẹn sạch là thể nào

28. Dạy về đấng làm thầy phải ưu cần siêng năng xưng tội là thể nào

29. Dạy về đấng làm thầy phải ra sức mà xa lánh tội nhẹ là thể nào

30. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng ăn năn đau đớn về tội nhẹ là thể nào

31. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng cần quyền dâng lễ misa là thể nào

32. Dạy về đấng làm thầy đang khi còn mắc tội trọng mà làm lễ, thì liều mình thêm phạm tội rất trọng là thể nào

33. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà dọn mình khi hầu làm lễ là thể nào

34. Dạy về đấng làm thầy khi làm lễ đoạn, phải lo lắng mà cám ơn Chúa là thể nào

35. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng nguyện gẫm là thể nào

36. Dạy về đấng làm thầy phải biết có nhiều cách suy gẫm khác nhau là thể nào

37. Dạy về đấng làm thầy phải chọn giờ hạp hơn mà suy gẫm là thể nào

38. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà làm những việc thường quen làm hằng ngày cho nên thể nào

39. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng chầu chực Mình Thánh Chúa là thể nào

40. Dạy về đấng làm thầy ban chiều tối phải ân cần tra xét tội lỗi mình là thể nào

41. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng siêng năng học hành cùng coi sách là thể nào

42. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng coi sách Sấm Truyền (Kinh Thánh) là thể nào

43. Dạy về đấng làm thầy phải ân cần lo lắng mà đọc kinh Đ.C.T hằng ngày, theo đấng bậc mình đã buộc, chớ khá sai chạy là thể nào

44. Dạy về đấng làm thầy phải ân cần lo lắng, mà làm mọi việc thờ phượng Đ.C.T trước mặt người ta cho khiêm nhường tề chỉnh, là thể nào

45. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xem sóc các nhà thờ, và các bàn thờ cho cẩn thận là thể nào

46. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng sốt sắng ái mộ phần rỗi linh hồn người ta là thể nào

47. Dạy về đấng làm thầy phải ở liên viễn trong địa phận mình, mà chăn giữ các con chiên đã ký thác cho mình là thể nào

48. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà canh giữ tuần túc đoàn chiên mình cho xứng hợp quyền chăn giữ là thể nào

49. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng dạy dỗ các con trẻ cho thuộc biết hiểu thấu các lẽ đạo là thể nào

50. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng dạy dỗ những kẻ bần tiện và kẻ ngu muội là thể nào

51. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giảng truyền Lời Chúa phán cho ân cần là thể nào

52. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giải tội cho siêng năng cần mẫn là thể nào

53. Dạy về đấng làm thầy, khi ngồi tòa giải tội, phải có lòng thương xót là thể nào

54. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng sốt sắng mà an ủi kẻ có tội cho đặng ăn năn trở lại thể nào

55. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà cầu nguyện cho kẻ có tội biết đàng ăn năn trở lại là thể nào

56. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xem sóc gìn giữ kẻ liệt là thể nào

57. Dạy và đấng làm thầy phải ở nhơn lành, và thương yêu người ta là thế nào

58. Dạy về đấng làm thầy phải ở cho dạn dĩ gan dạ là thể nào

59. Dạy về đấng làm thầy phải ở khôn khéo, và đơn sơ chơn chất là thể nào

60. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng hiền lành dịu dàng là thể nào

61. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng kính mến Đ.C.T là thể nào

62. Dạy về đấng làm thầy hằng phải nhớ có một Đ.C.T ở trước mặt mình liên là thể nào

63. Dạy về đấng làm thầy phải can lòng chịu khốn khó là thể nào

64. Dạy về đấng làm thầy phải ra sức mà kiêng lánh, kẻo làm gương xấu là thể nào

65. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giữ mình sạch sẽ là thể nào

66. Dạy về đấng làm thầy phải giữ chẳng nên chồm ố chức quyền danh vọng là thể nào

67. Dạy về đấng làm thầy phải giữ lòng mình kẻo tham lam hà tiện là thể nào

68. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xuất xứ, cùng ban bố những của thuộc Hội thánh là thế nào

69. Dạy về đấng làm thầy phải lấy lòng thương yêu, mà bố thí cho kẻ bần nhơn là thể nào

70. Dạy về đấng làm thầy hằng phải tiết kiệm về sự ăn uống là thế nào

71. Dạy về đấng làm thầy phải giữ nết na về áo mặc là thế nào

72. Dạy về đấng làm thầy phải dọn dẹp cửa nhà, và xem sóc sửa đang gia tiểu mình cho phải phép là thế nào

73. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng tôn kính vâng phục Đức thánh Phapha ở thành Rôma, là đầu mục Hội thánh con mắt xem thấy, cùng là đấng thay mặt Chúa Khirixitô ở thế gian này, là thế nào

74. Dạy về đấng làm thầy phải hết lòng vâng lời chịu lụy Đấng giám mục địa phận mình là thể nào

75. Dạy về đấng làm thầy phải lo mà chọn cho đặng những bạn thiết nghĩa, là thể nào

76. Dạy về đấng làm thầy phải một ý một lòng thương yêu nhau là thế nào

77. Dạy về đấng làm thầy phải kiêng lánh chẳng nên xem những sách lạc đạo, và truyện hoa tình là thế nào

78. Dạy về đấng làm thầy phải ở khôn khéo, và giữ phép nghiêm nhặt cùng những người phụ nữ, là thể nào.

79. Dạy về đấng làm thầy chẳng nên lấy cách thói ăn ở kẻ khác đã quen, mẹo mực cho mình đặng bắt chước là thể nào.

80. Dạy về đấng làm thầy phải lập khuôn phép mẹo mực, cho đặng ở công chánh và nhơn đức là thể nào.

81. Dạy về đấng làm thầy, thường năm phải chọn một ít ngày, cho đặng lìa khỏi những sự xao xuyến thế gian, mà ở nơi thanh vắng tịch mạc, hầu lo về phần rỗi linh hồn mình là thể nào.

82. Dạy về đấng làm thầy phải lo chọn khi nào hạp hơn, mà đi nơi thanh vắng, cho đáng lo phần rỗi linh hồn mình; lại đang khi ở đó phải ăn ở cách thể nào. 

****

Sách đã được tái bản và phổ biến tại: 

1. Nhà sách Đức Bà Hòa Bình.

Địa chỉ: 1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhà Sách Đền Thánh Martinô.

Địa chỉ: Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Liên hệ đặt mua : 👉 Tại đây

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous