Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

  Chủ đích tác giả soạn sách Tu Sĩ Tùy Thân, nhằm giúp những ai sốt sắng nhơn đức đặng sốt sắng cho càng đặng nên sốt sắng nhơn đức hơn nữa, và giúp ai trễ tràng nguội lạnh, đặng bỏ lòng ươn ế biếng nhác, mà nên người siêng năng đức hạnh. Sau nữa, cho mọi người đặng xem sách nầy như bạn lành thiết ngãi, hằng ở cùng mình, mà dẫn đàng chỉ nẻo cho biết phải làm thể nào, hầu đặng ở cho xứng đáng bậc mình.

 

Sách này được tác giả chia làm mười bốn đoạn:

(1) ĐOẠN THỨ NHỨT: Dạy chung về luật nhà trường: những ích trọng bởi sự giữ luật mà ra, lại chỉ phải giữ luật thế nào, sau nữa lập một cuốn luật riêng tóm lại một ít việc đại cái.

(2) ĐOẠN THỨ HAI: Dạy về sự đọc kinh cầu nguyện: những lẽ buộc ta phải năng cầu nguyện, và phải cầu xin thể nào cho đắt lời, lại chỉ sự cầu nguyện tắt là đi gì nữa.

(3) ĐOẠN THỨ BA: Dạy về việc nguyện gẫm: những lẽ giục lòng ta phải năng nguyện gẫm, và cách phải dùng mà nguyện gẫm cho nên.

(4) ĐOẠN THỨ BỐN: Dạy về lễ Misa: cắt nghĩa cho biết lễ Misa là việc rất cao trọng, chỉ bốn ý lẽ Misa, một ít lời về kẻ giúp lễ, sau nữa dạy phải xem lễ thể nào cho nên.

(5) ĐOẠN THỨ NĂM: Dạy về phép Giải tội: những lẽ buộc ta phải năng xưng tội, và phải làm việc trọng ấy thế nào.

(6) ĐOẠN THỨ SÁU: Dạy về sự rước lễ: những ích trọng và những lẽ buộc ta phải năng rước lễ, cùng dạy cách dọn mình, và cám ơn nữa.

(7) ĐOẠN THỨ BẢY: Dạy về sự đi viếng Mình Thánh Chúa, sự rước lễ thiêng liêng, cùng sự đi chầu Phép lành.

(8) ĐOẠN THỨ TÁM: Dạy về sự tôn kính Đức Bà Maria: những lẽ buộc ta phải làm sự ấy, lại phải tôn kính làm sao, và phải làm những việc gì mà tỏ ra lòng tôn kính Đức Bà Maria.

(9) ĐOẠN THỨ CHÍN: Kể một ít việc lành riêng học trò quen giữ ở nhà trường.

(10) ĐOẠN THỨ MƯỜI: Dạy về năm đều có sức giúp ta đi đàng nhơn đức, là Cấm phòng mỗi năm, Cấm phòng tháng, Đọc sách thiêng liêng, Xét mình riêng, và sự đi nói khó cùng cha linh hồn, gọi là Directio.

(11) ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT: Dạy về phép Ân xá: những sự phải làm cho đặng hưởng nhờ những ơn ấy, và chỉ một ít việc lành, và một ít kinh có Ân xá.

(12) ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI: Dạy về tháng Nghỉ: phải ăn ở thể nào trong tháng ấy.

(13) ĐOẠN THỨ MƯỜI BA: Chỉ một ít bài gồm đại cái, có sức giúp ta bỏ tội, và nên người nhơn đức.

(14) ĐOẠN THỨ MƯỜI BỐN: Chỉ những kinh quen đọc.

 

Vậy các học trò phải đọc hết cuốn Tu Sĩ Tùy Thân nầy, ít nữa mỗi năm một lần, nhứt là khi mới tựu trường, khi cấm phòng chung, cho đặng dễ giữ những đều đã tóm lại trong cuốn luật riêng.


Một số hình ảnh “scan”: 

«
Next
»
Previous