Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Khắp địa cầu đều đầy dẫy sự hiển vinh Đức Mẹ, nhất là nời người giáo hữu, có nhiều nước, nhiều tỉnh, nhiều địa phận, nhiều thành đã nhận Đức Mẹ làm đấng bênh vực cứu giúp, làm quan thầy bầu cử. Nhiều nhà thờ lớn lao kính dâng cho Chúa nhân danh Đức Bà. Chẳng có nhà thờ nào không có bàn độc kính Đức Mẹ. Chẳng phương nào, miền nào, không có một vài ảnh Đức Bà hay làm phép lạ, chữa các thứ bệnh tật, ban mọi thứ ơn lành. Biết bao nhiêu dòng lấy danh hiệu Người, và nhận Người làm quan thầy. Biết bao nhiêu người nam nữ thuộc các hội từ thiện. Bao nhiêu thầy dòng và chị em dòng hằng ngợi khen lòng nhân từ Đức Mẹ! Chẳng trẻ nào, khi mới bập bẹ đọc kinh Kính Mừng Maria mà không ngợi khen Đức Mẹ; chẳng có kẻ có tội nào, dù cứng lòng đến đâu, mà chẳng còn đôi chút sự trông cậy Đức Bà; cũng không có quỷ thần nào trong hỏa ngục không hãi sợ tôn kính Người.

Tất cả những ý trên được tác giả trình bày như một trong những lý do thúc đẩy tác giả cầm lòng trí suy tưởng và viết ra sách này, để chứng tỏ rằng: cho tới đời ta bây giờ người ta vẫn chưa hiểu hết về Đức Bà cho đủ, và bởi đấy người ta chưa nhận biết Đức Chúa Giêsu cho phải.

 

Tập sách này gồm mười tám chương

(1) Chương thứ nhất: Cần phải tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh

(2) Chương thứ hai: Những chân lý cốt yếu về sự tôn sùng Đức Mẹ

(3) Chương thứ ba: Chọn cách tôn kính Đức Mẹ

(4) Chương thứ bốn: Bản tính các sự kính mến Đức Mẹ hoàn toàn hay là cách dâng mình giọn cho Chúa Jêsu

(5) Chương thứ năm: Những lẽ vì sao ta phải tuân theo cách sùng kính này

(6) Chương thứ sáu: Hình bóng trong Kinh Thánh về sự tôn sùng giọn làn này: truyện bà Rebecca và ông Jacob

(7) Chương thứ bẩy: Những công hiệu lạ lùng trong linh hồn kẻ theo cách sùng kính này

(8) Chương thứ tám: Mấy việc làm theo cách sùng kính này

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous