Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khácViện Tu Trinh Nữ, là tập sách nhằm giúp cho những nữ tu đang sống trong bậc tu trì hiểu rõ hơn về ngọn nguồn ý nghĩa của đời sống trong dòng. Sách còn là kim chỉ nan hướng dẫn các chị em bằng cách thế nào có thể đạt đến được các nhân đức trọn lành. Trong đó, tác giả sẽ giảng giải về các nhân đức, cùng các phẩm hạnh của nữ tu trong tương quan đời sống chung với các chị em khác trong dòng, cũng như tương quan với người ngoài. Tác giả cũng nhắc nhớ các chị em về sự sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Tác giả cũng không quên dạy riêng về các bổn phận mà các chị em cần phải thực hành trong bậc sống của mình, và với tha nhân khi chị em đi thi hành công tác mục vụ ngoài dòng.

 Tập sách này được tác giả trình bày thành mười hai đoạn:

(1) Dạy cho biết bậc nhà phúc

(2) Giảng cho biết phận sự kẻ ở nhà phúc

(3) Giảng về hai cánh phải có cho đặng bay lên đỉnh trọn lành

(4) Giảng về hai đàng đưa ta bay lên đỉnh trọn lành

(5) Giảng về mỗi việc ta thường làm mỗi ngày

(6) Giảng về một ít nhân đức riêng kẻ ở nhà dòng phải giữ

(7) Giảng về một ít nhân đức khác

(8) Giảng về phép Mình thánh Chúa cùng phép Giải tội

(9) Giảng cho biết phải ăn ở với nhau như thế nào

(10) Giảng về sự ăn ở với người ngoài

(11) Giảng riêng về một ít việc lành

(12) Dạy riêng về một ít việc bổn phận


Một số hình ảnh “scan”: 

«
Next
This is the most recent post.
»
Previous