Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

BẢN DẠY PHẢI GIỮ LUẬT PHÉP CHO NHẶN

 Một số hình ảnh “scan”:


TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG TRONG 1645

 GIÁO LUẬT HỆ TRỢ II - VỀ SỰ VẬT


 

Một số hình ảnh “scan”:


PHỤNG VỤ HỌC KHOA - RITUALE - Quyển thứ ba


 

Một số hình ảnh “scan”:


22 ĐẤNG THÁNH TỬ VÌ ĐẠO - NỘI ĐỊA PHẬN TÂY ĐÀNG NGOÀI

 
Một số hình ảnh “scan”:


BA NGƯỜI CHỊU CHẾT RŨ TÙ VÌ ĐẠO THÁNH CHÚA TẠI NHARƯ 1700


 

Một số hình ảnh “scan”:


GỐC TÍCH SỰ ĐẠO TRONG NƯỚC ANNAM

 Một số hình ảnh “scan”:


HỘI THÁNH SỬ LƯỢC - Quyển II

 
Một số hình ảnh “scan”:


HỘI THÁNH SỬ LƯỢC - Quyển thứ I

 Một số hình ảnh “scan”:


CỰU ƯỚC - NGŨ THƯ

 CỰU ƯỚC - SÁCH Ê-DÊ-KI-EN


 


CỰU ƯỚC - CÁC SÁCH LỊCH SỬ


 


CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ -THƯỜNG NIÊN


 


BỐN SÁCH TIN MỪNG


 


SYNODUS VICARIATUS COCHINCHINENSIS

 L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST


 


CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH - TỔNG LƯỢC

 Một số hình ảnh “scan”:


ACTA ET DECRETA - 1915

 Một số hình ảnh “scan”:


LIBER PSALMORUM - THÁNH VỊNH


 


KINH THÁNH CỨ BẢN VULGATA - QUYỂN II

 HISTORIA MISIONES DOMINICANAS EN TUNGKIN


 


DOCUMENATA ECTAE RATIONIS


 


DIRECTORIO DEL MISIONERO DOMINICO DE TUNQIN


 


DICTIONARIUM LATINO ANNAMITICUM

 THÁNH GIÁO LÝ KHOA - Tổng Yếu

 


“Thánh Giáo Lý Khoa Tổng Yếu” là cuốn sách được tác giả dịch ra tiếng Việt từ bộ Tổng luận Thần học của thánh Tôma Aquinô. Cuốn sách Thánh Giáo Lý Khoa Tổng Yếu được Cha Tràng Alessandro F. V. Báu dịch ra tiếng Annam từ bản tiếng Pháp của Cha Tràng Th. Pègues. Đây là một cuốn sách giáo lý hay tóm gọn các giáo lý trong đạo Công giáo. Cuốn sách này gồm hai quyển, quyển I xuất bản năm 1924 và quyển II xuất bản năm 1925:

·        Quyển thứ I.  Về sự mầu lý (Le Dogme) nói về Đức Chúa Lời là Đấng cao cả làm cội rễ và chủ tể vạn vật.

·        Quyển thứ II. Về luân lý nói về từng điều đức (nhân đức) cho loài người giở về cùng Chúa.

 

Một số hình ảnh “scan”: