Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Sách là bản hỏi thưa xoay quanh những giáo huấn của Hội Thánh về hai Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Nội dung cung cấp những kiến thức cần thiết để giải gỡ những thắc mắc về điều kiện cần và đủ lễ lãnh nhận các bí tích này. Sách còn làm rõ những việc nên làm và phải làm sao cho người lãnh nhận có thể kín múc những hiệu quả tốt nhất từ các bí tích này. Xét thấy, phép Giải Tội và phép Mình Thánh Chúa là hai phép cần kíp cho giáo hữu được rỗi, và cần phải chịu đi chịu lại hai phép ấy nhiều lần. Nên để có thể lãnh nhận sao cho sinh ích thì phải ra sức lo lắng cho học hỏi để hiểu biết cho tường tận.

Sách này trình bày 2 mục chính:

1.     Giáo lý về phép Giải Tội, cùng luật buộc chịu phép ấy. Về việc xét mình, việc ăn năn tội, việc ghét tội, xưng tội và đền tội.

2.     Giáo lý về phép Mình Thánh, cùng luật buộc chịu phép ấy. Về sự dọn linh hồn để chịu lễ nhất là phải sạch tội trọng và có ý ngay lành, cám ơn, dâng mình, cầu xin khi đã chịu lễ.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous