Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 
Tập sách trình bày theo lối hỏi-thưa. Qua đó, tác giả hướng dẫn những ai đang phụ trách giáo huấn (các giáo lý viên) đường hướng khuyên dạy các học viên, ứng viên các bí tích hiểu rõ tầm mức quan trọng của các bí tích mà họ sắp lãnh nhận. Tác giả cũng giúp cho học viên biết những việc cần phải chuẩn bị để lãnh nhận bí tích, cũng như như

Nội dung chính trình bày:

·        Phép Rửa tội (Bí tích Rửa Tội)

·        Phép Confirmasong (Bí tích Thêm Sức)

·        Phép Comonhong (Bí tích Thánh Thể)

·        Phép Giải tội (Bí tích Hòa Giải)

·        Phép Indu (Đặc ân tòa thánh)

·        Phép Xức dầu thánh cho kẻ liệt (Bí tích Xức Dầu)

·        Phép Ordo hay Orden (Bí tích Truyền chức)

·        Phép Matrimonio (Bí tích Hôn Phối)


«
Next
»
Previous