Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Tập Sách này thuộc thể loại sách suy niệm, chỉ về việc suy gẫm riêng trong phòng một năm ít là đủ tám ngày liên tiếp, theo luật riêng dòng thánh Augustinô. Ấy là chính những việc cần giúp cho nhiều người bỏ các sự thế gian, mà vào khấn trong dòng cho được tưởng nhớ một sự về phần linh hồn; cho nên các lề luật trong dòng đều dạy các thầy cùng các kẻ đã giúp việc trong dòng, năng ở riêng trong phòng mà làm việc trọng rất cần này. Tác giả kêu gọi: các thầy cả giữ lề luật ấy cho siêng năng, cùng thương linh hồn các kẻ giúp việc trong dòng, là kẻ thuộc về các thầy cả coi sóc linh hồn cùng phần xác, mà dạy kẻ ấy giữ việc ấy nữa.

Sách này tóm lại ba phần chỉ về ba sự cần: Một là, kẻ muốn sửa mình về phần linh hồn, phải làm; gẫm những lẽ có sức mạnh mà mở lòng cho được ăn năn tội, cùng ghét tội, và mến Đức Chúa Lời cho nên. Hai là, kẻ muốn sửa mình phải biết tỏ tường, là những sự xấu phải sửa trong mình cùng những sự lành phải giữ, các các nhân đức phải có cho được sử mình về các nết xấu, và các giống tội ở trong mình ta. Ba là, kẻ muốn sửa mình phải làm: là xét mình cho tỏ các tội đã phạm xưa nay mà xưng cho nên, cùng xét cho biết các nết xấu ở trong mình ta cho được sửa lại.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous