Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


“Thánh Giáo Lý Khoa Tổng Yếu” là cuốn sách được tác giả dịch ra tiếng Việt từ bộ Tổng luận Thần học của thánh Tôma Aquinô. Cuốn sách Thánh Giáo Lý Khoa Tổng Yếu được Cha Tràng Alessandro F. V. Báu dịch ra tiếng Annam từ bản tiếng Pháp của Cha Tràng Th. Pègues. Đây là một cuốn sách giáo lý hay tóm gọn các giáo lý trong đạo Công giáo. Cuốn sách này gồm hai quyển, quyển I xuất bản năm 1924 và quyển II xuất bản năm 1925:

·        Quyển thứ I.  Về sự mầu lý (Le Dogme) nói về Đức Chúa Lời là Đấng cao cả làm cội rễ và chủ tể vạn vật.

·        Quyển thứ II. Về luân lý nói về từng điều đức (nhân đức) cho loài người giở về cùng Chúa.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous